ปฐมบท บ้านสวนอคิราห์

บ้านสวนอคิราห์ เกษตรตามรอยพ่อ ผู้ใหญ่ประยูร ปิมปา มีพื้