ความเป็นมา
12 ฐานเรียนรู้

12 ฐานเรียนรู้

การดำเนินงานของบ้านสวนอคิราห์ ที่เกิดจากภูมิปัญญา สร้างสรรค์  และ  พัฒนาเป็นต้นแบบรูปธรรมการใช้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง โดยการทำการเกษตรแบบทฤษฏี ไร่นาสวนผสม ทำแบบอินทรีย์ทั้งแปลง มีการแบ่งกิจกรรมภายในสวน เป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 12 ฐาน เพื่อให้ประชาชนได้เลือกทำกิจกรรม/เรียนรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติปรับใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

          ฐานเรียนรู้ที่ 1 ฐานการเรียนรู้การทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

เป็นการบรรยายหลักของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการที่ดินและน้ำขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

          ฐานเรียนรู้ที่ 2 ฐานการเรียนรู้การนำเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ

เป็นการบรรยายถึงระบบเศรษฐกิจพอเพียง ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคืออะไร และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร โดยมีการบรรยาย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ และเป็นร่วมวิทยากรของหน่วยงานตามโครงการต่างๆ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอปาย สำนักงานเกษตรอำเภอปาย

           ฐานเรียนรู้ที่ 3 ฐานการเรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชผักอย่างปลอดภัย

บ้านสวนอคิราห์ เกษตรตามรอยพ่อ เป็นแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับคำแนะนำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอนและได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552 รหัสรับรอง กษ 03-90000-58-990-055002 พืช 9 ชนิด ได้แก่ 1. มะนาวไร้เมล็ด 2. กล้วยหอมทอง 3. กล้วยน้ำว้า 4.ส้มโอทับทิมสยาม 5.มะม่วงน้ำดอกไม้ 6. ฝรั่ง 7.ไผ่กิมซุง 8.เชียงดา 9.ไชยา ได้ขยายองค์ความรู้ที่ได้รับให้แก่เกษตรกรเครือข่าย เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างเป็นแรงบันดาลใจ ในการปรับพฤติกรรมจากการทำเกษตรด้วยสารเคมี มาเป็นการปลูกพืชผักอย่างปลอดภัย เพื่อคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

           ฐานเรียนรู้ที่ 4 ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ การใช้สมุนไพร ไล่แมลง การปลูกดอกไม้ไล่แมลง การให้แมลงเป็นตัวช่วยในการจัดระบบนิเวศภายในสวน

           ฐานเรียนรู้ที่ 5 ฐานการเรียนรู้การปลูกไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจ การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การปักชำ การขยายพันธุ์พืช

           ฐานเรียนรู้ที่ 6 ฐานการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโค การเลี้ยงเป็ด

การทำน้ำหมักเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ การปลูกพืชและหญ้า เพื่อเสริมเป็นอาหารสัตว์

           ฐานเรียนรู้ที่ 7 ฐานการเรียนรู้ด้านการประมง  

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การทำแซนวิสปลา เพื่อลดต้นทุนอาหารปลา

           ฐานเรียนรู้ที่ 8 ฐานการเรียนรู้ด้านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการเกษตร การท่องเที่ยว โดยชุมชน

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพหลักจากการทำเกษตรกรรม การใช้เวลาว่างจากฤดูกาลทำนา สร้างงานและกิจกรรมให้กับคนในชุมชน เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า OTOP การใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และมีกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ จนถึงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เผยแพร่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย (ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี)

           ฐานเรียนรู้ที่ 9 ฐานการเรียนรู้ด้านการดูแลดิน การบำรุงดิน การปรับสภาพดิน

ซึ่งบ้านสวนอคิราห์ เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลแม่ฮี้

           ฐานเรียนรู้ที่ 10 การใช้พลังงานทดแทน

มีการนำไบโอแก๊ส ที่ได้จากมูลวัว และมูลสุกร มาใช้ทดแทนแก๊สปิโตรเลียม ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรทั่วไป เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง

           ฐานเรียนรู้ที่ 11 โครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ส่งเสริมให้คนในชุมชน และบุคคลทั่วไป รู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ การอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตอยู่กับป่า และการปลูกป่าเพื่อเสริมสร้างรายได้ สู่ความยั่งยืนทั้งด้าน ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สำหรับบ้านท่าปาย มีครัวเรือน จำนวน 19 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

           ฐานเรียนรู้ที่ 12 คนเอาถ่าน

ฐานเรียนรู้การทำเตาเผาถ่านไบโอชาร์ เพื่อผลิตถ่านชีวภาพ และการทำน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ในการไล่แมลง และนานาสรรพคุณของน้ำส้มควันไม้ การแปรรูปผลผลิตที่มีส่วนผสมของถ่านไบโอชาร์ มีการสอนการทำเตาเผาถ่าน วิธีการเผาถ่าน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดของตนเองได้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *