ความเป็นมา
ปฐมบท-บ้านสวนอคิราห์

ปฐมบท-บ้านสวนอคิราห์

ที่มาและจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพเกษตรกร

และ แรงบันดาลใจ ในการทำเกษตรอินทรีย์

  • • นายประยูร ปิมปา เจ้าของบ้านสวนอคิราห์ เริ่มต้นอาชีพเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี 2538 เป็นการทำเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยว ปลูกกระเทียม ในพื้นที่ 10 ไร่ ทำมาเป็นเวลา 5 ปี ราคากระเทียมเริ่มตกต่ำลงเรื่อย ๆ ประสบปัญหาขาดทุน เลยเข้าร่วมโครงการลดพื้นที่ปลูกกระเทียม กับทางเกษตรอำเภอปาย และหันมาปลูกข้าวนาปี เพื่อบริโภคในครัวเรือน และปลูกถั่วเหลือง ปลูกได้ 4 ปี ก็ประสบปัญหาราคาตกต่ำอีกเช่นเคย

• ในปี 2547 ได้มีโอกาสศึกษาแนวพระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิด ได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อมาในปี ได้เข้าร่วมอบรมกับทางมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ หลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้น้อมนำเอาระบบเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ และทำเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านให้เป็นรูปธรรม โดยการปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ โดยเน้นเพื่อการบริโภคในครัวเรือน หากเหลือก็จำหน่าย จ่าย แจก ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนและพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน และเน้นการลดใช้สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร จนทำให้บ้านท่าปาย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮี้ ได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2558 และได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ในระดับจังหวัด ในปี 2559
•ในเดือน ธันวาคม ปี 2558 เพื่อให้การนำระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้แบ่งจัดสรรพื้นที่ ประมาณ 5 ไร่ เพื่อทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในนาม “บ้านสวนอคิราห์ เกษตรตามรอยพ่อ” โดยมีเป้าหมาย เป็นการทำเกษตรอินทรีย์แบบทั้งแปลง และทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช ไม้ยืนต้น ปศุสัตว์ และ ด้านประมง

•  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้

1. ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปาย
2. ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
5. แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
7. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ประจำตำบลแม่ฮี้
8. ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล บ้านสวนอคิราห์
9. ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและชุมชนปลอดการเผา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *