ปฐมบท บ้านสวนอคิราห์

บ้านสวนอคิราห์ เกษตรตามรอยพ่อ

ผู้ใหญ่ประยูร ปิมปา มีพื้นที่นา จำนวน 5 ไร่ ซึ่งเดิมพื้นที่ดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง  นอกเหนือจากการทำนา จะปล่อยพื้นที่ให้ว่างเปล่า จะทำอย่างไร เพื่อที่จะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างรายได้ ได้ตลอดทั้งปี จึงเริ่มศึกษา  “เกษตรทฤษฎีใหม่” ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และได้ปรึกษาทางครอบครัว ตกลงว่าจะใช้พื้นที่ดังกล่าวทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ชื่อว่า

“บ้านสวนอคิราห์  เกษตรตามรอยพ่อ”

โดยเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน ธันวาคม 2558

แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธานสานต่อที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง

“อคิราห์”  แปลว่า  แสงของพระอาทิตย์ พลังแห่งการกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง  โดยมีโลโก้ที่ แสดงถึงความรัก และครอบครัว พร้อมที่จะจับมือเดินหน้าทำในสิ่งที่รักร่วมกัน เพื่อบ้านหลังนี้

ในปัจจุบัน ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคคลที่สนใจทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างชาติ ดังต่อไปนี้

✔ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

✔ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

✔ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ด้านการทำไร่นาสวนผสม

✔ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ด้านการปศุสัตว์

✔ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ด้านการประมง

✔ แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

✔ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี

✔ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลแม่ฮี้

Post Your Comment Here

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *